Uzupełniony porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków