Przetargi na sprzedaż mieszkań

Aktualne przetargi
na sprzedaż mieszkań

Przetarg odbędzie się w dniu 21.05.2024r (wtorek) o godz. 10:00 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 – sala konferencyjna.

Wszystkie z podanych wyżej mieszkań można oglądać w dniu 17.05.2024r w godz. 10.00 – 11.30 oraz w dniu 20.05.2024r w godz. 13.00 – 14.30.

Przystępujący do przetargu zobowiązani są do uiszczenia na rachunek bankowy Spółdzielni opłaty manipulacyjnej w wysokości 86,10 zł, która nie podlega zwrotowi oraz wadium w wysokości 10% wartości mieszkania.

Numery kont, na które można dokonywać wpłat:
ING Bank Śląski: 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849
PKO BP : 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041

Wadium podlega zaliczeniu na poczet wartości mieszkania osobie, która przetarg wygra.

UWAGA – INFORMACJA!

Opłaty czynszowe w ww. mieszkaniach naliczane będą od dnia spisania aktu notarialnego u notariusza.
Przystępujący do przetargu traci wadium, jeżeli w terminie 30 dni od daty wygrania przetargu nie wpłaci
wylicytowanej wartości lokalu na rachunek bankowy Spółdzielni. Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi
wygrywającemu przetarg.

Oferentom, którzy nie wygrali przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. W przetargu nie mogą brać udziału osoby, które posiadają zobowiązania w stosunku do Spółdzielni.

Do wglądu komisji wymagane są dowody osobiste, dowody wpłaty: opłaty manipulacyjnej oraz wadium.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Istnieje możliwość zapoznania się z regulaminem przetargu (www.smorlowiec.pl) oraz uzyskania informacji w
siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Orłowiec” w Rydułtowach przy ul. A. Mickiewicza 21 lub telefonicznie
pod nr tel. (32) 4173038, (32) 4188056 wew. 105 lub 112.