RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA DLA CZŁONKÓW ORAZ OSÓB POSIADAJĄCYCH PRAWO DO LOKALU
W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ORŁOWIEC”

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. Urz. UE L 119, s.1 (dalej „RODO”), osobie,
której dane zostały pozyskane, należy podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych.
W związku z powyższym przedstawiamy następujące informacje.
1. Administrator danych osobowych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec” z siedzibą w Rydułtowach ul. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy
(dalej „Spółdzielnia” lub „Administrator”) tel. 32 4173038, e-mail sekretariat@smorlowiec.pl
2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych.
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit b RODO, w celu zawarcia i realizacji umowy
b) art. 6 ust. 1 lit c RODO, w celu wypełnienia ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych wynikających z
ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych i ustawy Prawo spółdzielcze, w szczególności związanych z
prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami i zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych członków Spółdzielni, ich rodzin oraz osób nie będących członkami Spółdzielni, ale
korzystających z jej zasobów,
c) Art. 6 ust. 1 lit f RODO, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
Spółdzielnię polegających na tworzeniu wewnętrznych baz danych, rejestrów i statystyk na potrzeby prowadzonej
działalności, także w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami kierowanymi
wobec Spółdzielni.
3. Odbiorcy danych.
Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom lub organom publicznym, którym Spółdzielnia jest
zobowiązana udostępnić dane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także podmiotom
świadczącym Spółdzielni usługi doradcze, teleinformatyczne, pomoc prawną oraz wykonawcom wspierającym
Spółdzielnię w prawidłowym utrzymaniu zasobów, jeżeli powierzenie danych jest niezbędne do wykonania tych
usług.
4. Okres przechowywania danych osobowych.
Po upływie okresu realizacji zawartej ze Spółdzielnią umowy, Pani / Pana dane osobowe mogą być
przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania ciążących na Spółdzielni obowiązków prawnych, w
szczególności związanych z prowadzeniem działalności zarządzania i administrowania nieruchomościami, a w
każdym przypadku przez okres niezbędny do dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z prowadzoną
działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Spółdzielni, z uwzględnieniem okresów
przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
5. Przysługujące prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych, jeżeli ich przetwarzanie jest bezpodstawne,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.
6. Wymóg podania danych.
W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych dotyczy członka Spółdzielni, obowiązkowe jest podanie
danych wymaganych do prowadzenia rejestru członków, określonych w ustawie Prawo spółdzielcze i statucie
Spółdzielni.
W zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ze
Spółdzielnią, podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie pociąga za
sobą brak możliwości zawarcia i realizacji umowy.

POBIERZ