Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

Organy Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Rada Nadzorcza składa się z 7-9 członków Spółdzielni, wybranych na okres określony w ustawie. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni.

Członkowie Rady Nadzorczej
Komisja Gospodarcza

Komisja Gospodarcza RN SM "Orłowiec" opiniuje plany gospodarcze oraz programy działalności społeczno-kulturowej. Do zadań komisji między innymi należy także analizowanie sprawozdań finansowych oraz sprowaozdań prac Zarządu.(...)uczestniczy w lustracji Spółdzielni i nadzoruje wykonanie zadań polustracyjnych.

Członkowie Komisji Gospodarczej
Komisja Rewizyjna

Zadaniem Komisji Rewizyjnej przy RN SM "Orłowiec" jest:
Ocena przestrzegania przez Spółdzielnię praw członkowskich, kontrola sposobu załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i poszczególnych członków, rekomendowanie biegłego rewidenta, opiniowanie regulaminu Zarządu,(...), opiniowanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale.
Członkowie Komisji Rewizyjnej
Rada Osiedla

Rada Osiedla jest wybierana do reprezentowania Mieszkańców.
Jednak od nas wszystkich zależy to, jak wyglądać będą nasze Osiedla, czy dobrze będzie się się nam na tych Osiedlach mieszkać.
Dlatego zapraszamy do współdziałania z Radą: do zgłaszania wniosków, dzielenia się Państwa inicjatywami, do informowania o problemach.

Członkowie Rad Osiedli
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Orłowiec"Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie do właściwości innych organów Spółdzielni, a w szczególności:

1) podejmowanie decyzji w sprawach przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokali mieszkalnych, użytkowych i garaży lub najmu tych lokali zgodnie ze statutem i obowiązującymi regulaminami;
2) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społeczno-wychowawczej;
3) prowadzenie gospodarki spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych;
4) zabezpieczenie majątku spółdzielni; (...)

Członkowie Zarządu