Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" w Rydułtowach,  ul. A. Mickiewicza 21, 44-280 Rydułtowy,  NIP 647-10-04-934   REGON 272411726

PRZETARG - Inne

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21
tel. 32/7398310-312 fax 32/7398313

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2012r. godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni - sala konferencyjna.

Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Pszowie przy ul. Kusocińskiego nr 15, woj.śląskie, powiat wodzisławski, jednostka ewidencyjna Pszów (241501_1) obręb ewidencyjny Pszowskie Doły (0002), działka ewidencyjna nr 2348/248 o łącznej powierzchni 2683 m2 wraz z prawem własności budynku mieszkalnego. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089r. jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec". Działka zabudowana jest budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 205,20 m2 , podpiwniczonym. Media stanowiące wyposażenie nieruchomości: energia elektryczna, wodociąg, kanalizacja - zbiornik nieczystości 3-komorowy. Dojazd drogą utwardzoną, działka częściowo ogrodzona. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1W/00013474/8 Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym. Okazanie granic nastąpi staraniem i na koszt nabywców.
Dla przedmiotowej nieruchomości gmina Pszów, posiada miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, w którym działka oznaczona została symbolem MN jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 97.000,00 zł słownie: dziewięćdziesiątsiedemtysięcyzł.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.700,00 zł na konto BŚ 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849, lub PKO BP 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041 do dnia 5.09.2012r.
O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu wadium na konto spółdzielni. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec” oraz akceptuje jego postanowienia. Treść regulaminu do wglądu na stronie: www.smorlowiec.pl Wygrywający przetarg pokrywa w całości koszty zawarcia umowy sprzedaży. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21
tel. 32/7398310-312 fax 32/7398313

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2012r. godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni - sala konferencyjna.

Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Olzie przy ul. Dworcowej, woj.śląskie, powiat wodzisławski, obręb ewidencyjny Olza km.1, działka ewidencyjna nr 1157/4 o łącznej powierzchni 4620 m2 wraz z prawem własności budynku gospodarczego. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089r. jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec". Działka zabudowana jest budynkiem gospodarczym o pow. użytk. 117,00 m2, obecnie nieużytkowanym, jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym. Wartość tego skaładnika budowlanego jest znikoma z uwagi na zużycie i zły stan techniczny. Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Dworcowej poprzez działkę drogową nr 1164/4 w użytkowaniu wieczystym SM "Orłowiec". Przeniesienie prawa własności nastąpi zatem z ustanowieniem służebności drogowej lub wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki 1164/4. Działka 1164/4 stanowi drogę nieurządzoną w części utwardzoną kruszywem mineralnym. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1W/0000570/7 Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym. Okazanie granic nastąpi staraniem i na koszt nabywców. Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z podatkiem VAT wynosi 145.828,80 zł słownie: stoczterdzieścipięćtysięcyosiemsetdwadzieściaosiemzł 80/100 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 14.582,88 zł na konto BŚ 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849, lub PKO BP 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041 do dnia 5.09.2012r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu wadium na konto spółdzielni. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią „Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec” oraz akceptuje jego postanowienia. Treść regulaminu do wglądu na stronie: www.smorlowiec.pl Wygrywający przetarg pokrywa w całości koszty zawarcia umowy sprzedaży. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie.Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec"
44-280 Rydułtowy, ul. Adama Mickiewicza 21
tel. 32/7398310-312 fax 32/7398313

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

Przetarg odbędzie się w dniu 5.09.2012r. godz. 10.00 w siedzibie spółdzielni - sala konferencyjna.

Przedmiotem przetargu jest prawo wieczystego użytkowania działki położonej w Olzie przy ul. Dworcowej, woj.śląskie, powiat wodzisławski, obręb ewidencyjny Olza km.1, działka ewidencyjna nr 1158/4 o łącznej powierzchni 3173 m2. Nieruchomość gruntowa stanowi własność Skarbu Państwa a jej użytkownikiem wieczystym do dnia 05.12.2089r. jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec". Nieruchomość ma dostęp do drogi publicznej – ulicy Dworcowej poprzez działkę drogową nr 1164/4 w użytkowaniu wieczystym SM "Orłowiec". Przeniesienie prawa własności nastąpi zatem z ustanowieniem służebności drogowej lub wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki 1164/4. Działka 1164/4 stanowi drogę nieurządzoną w części utwardzoną kruszywem mineralnym. Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą nr GL1W/0000570/7 Nieruchomość nie jest obciążona innymi prawami, roszczeniami i zobowiązaniami na rzecz osób trzecich. Nabywca przejmuje nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym. Okazanie granic nastąpi staraniem i na koszt nabywców. Cena wywoławcza nieruchomości łącznie z podatkiem VAT wynosi 98.606,64 zł słownie: dziewięćdziesiątosiemtysięcysześsetsześćzł.64/100. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 9.860,66 zł na konto BŚ 44 1050 1403 1000 0004 0076 0849, lub PKO BP 31 1020 2472 0000 6802 0021 3041 do dnia 5.09.2012r. O dotrzymaniu wyznaczonego terminu świadczy data wpływu wadium na konto spółdzielni. Wniesienie wadium oznacza, że oferent zapoznał się z treścią "Regulaminu sprzedaży nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Orłowiec"" oraz akceptuje jego postanowienia. Treść regulaminu do wglądu na stronie: www.smorlowiec.pl Wygrywający przetarg pokrywa w całości koszty zawarcia umowy sprzedaży. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Orłowiec" zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w każdym czasie bez podania przyczyn i z tego tytułu nie przysługuje Oferentom żadne roszczenie.